Логел ООД
лого
лого

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Иновации и конкурентоспособност image 1

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0506-C01 по Оперативна програма. „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. „Логел“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване в обособени позиции“:

Обособена позиция № 1. Хидравлична абкант преса – 1 брой

Обособена позиция № 2. Хидравлична гилотина – 1 брой“

 Краен срок за подаване на оферти 02.04.2018 г.

Изтеглете документОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”ите за тръжната процедура