Логел ООД
лого
лого

Повишаване на енергийната ефективност в „Логел“ ООД

Иновации и конкурентоспособност image 3

В края на месец август 2017 г. „Логел“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0506-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Логел“ ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 501 611.10 лв., от които 303 720.10 лв. европейско и 53 597.67 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност в предприятието „Логел“ ООД. Специфичните цели на проекта са:

 • Подобряване на производствения капацитет на предприятието и намаляване на разходите за единица произведена продукция;
 • Повишаване на енергийните характеристики на производствените сгради на предприятието;
 • Реализацията на устойчив и оптимален работен процес на предприятието, гарантиране на очакваните от проекта енергийни спестявания.

Проектът включва:

 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант преса с CNС управление;
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина;
 • Извършване на СМР по сграден фонд на производствената база на предприятието;
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ);
 • Изграждане на система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация и др.

Очакваните резултати в следствие изпълнението на проекта са следните:

 • Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база;
 • Подобрена ресурсна ефективност на предприятието;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове на годишна база, произвеждани от предиприятието с 246.85 CO2
 • Реализирани енергийни спестявания с 689.53 MWh/y.

Проект BG16RFOP002-3.001-0506-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Логел“ ООД се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020