Месечен архив: август 2017

Повишаване на енергийната ефективност в “Логел” ООД

    В края на месец август 2017 г. „Логел“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0506-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Логел“ ООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 501 611.10 лв.,…
Прочети повече